Formulari On-line de Comunicacions

La data límit per a presentar comunicacions és el dia 8 d'octubre de 2023

Dades personals autor signant
Dades de la comunicació S'han d'escriure tots els autors, inclòs la persona que presenti la comunicació com a primer signant: el nom i cognoms dels autors separats per ";" (ex. Javier González; Dolores Rivera).
Caldrà detallar la Institució, Departament o Servei.
En majúscules i sense abreviatures. Màxim de dues línies.
Congrés mèdic  L'opció "Congrés" ja no està disponible. Només es pot enviar la comunicació per a la "Jornada".
Jornada infermeria
Medicina perioperatòria
Cirurgia alta complexitat
Anestèsia maternoinfantil
Anestèsia ambulatòria
Anestèsia locoregional
Via aèria i ventilació
Àrea fora quirófan
Medicina del Dolor
Reanimació i Pacient crític
Innovació, sostenibilitat i humanització
Lideratge, gestió i educació
Ètica, qualitat i seguretat del pacient
Cas clínic o sèrie de casos Hauran d’incloure la següent informació:
 • Antecedents
 • Informe del cas
 • Discussió
 • Punts clau d’aprenentatge
 • Referències (opcional)
No cas clínic Hauran d’incloure la següent informació:
 • Antecedents i objectius
 • Material i Mètodes
 • Resultats i discussió
 • Conclusions
 • Referències (opcional)

Condicions de presentació:
 • El text no podrà excedir les 250
 • Tots els abstracts han de ser escrits en català.
 • Estan permesos fins a 6 autors del treball (1r autor + 5 coautors). Caldrà especificar les afiliacions de tots ells.
 • El primer signant és el responsable de la presentació del treball i haurà de complir les condicions de presentació
Ja no es poden enviar comunicacions on-line.